Bibliografia


Informacje o odkryciach i badaniach w Zakrzewskiej Osadzie można znaleźć w następujących publikacjach:

Gałęzowska A., 2007


Obrządek pogrzebowy kultury wielbarskiej w Wielkopolsce, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica 25, s. 155- 234.

Kokowski A., 2011


Przygoda z archeologią, Warszawa.

Łosiowie J. J., 2000


Z pradziejów Zakrzewskiej Osady, L. Skaza (red.), Krajeńskie Zeszyty Historyczne, Więcbork.

Łosiowie J. J., 2002


Więcbork: prahistoria gminy, L. Skaza (red.), Krajeńskie Zeszyty Historyczne, Sępólno Krajeńskie.

Łosiowie J. J., 2002


Cmentarzysko w Zakrzewskiej Osadzie, pow. sępoleński na tle innych nekropolii kultury wielbarskiej Pojezierza Krajeńskiego, Popiół i kość, Funeralia Lednickie 4, s. 295-303.

Łosiowie J. J., 2003


Wyniki badań ratowniczych na stanowisku wielokulturowym w Zakrzewskiej Osadzie, gmina Więcbork, prowadzonych w latach 1991- 2001, [w:]. M. Fudzińskii H. Paner (red.), XIII Sesja Pomorzoznawcza, vol. 1, od epoki kamienia do okresu rzymskiego, Gdańsk , s. 277-285.

Łoś Jolanta, 2000


Zapinki z Zakrzewskiej Osady jako element stroju w okresie wpływów
rzymskich, Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu, z. 5, s. 62-68.

Łoś Jolanta, 2005


Wyniki badań ratowniczych na cmentarzysku ludności kultury wielbarskiej w Zakrzewskiej Osadzie, stan. 1, pow. sępoleński, badania z lat2002 – 2003, [w:] M. Fudziński i H. Paner (red.), XIV Sesja Pomorzoznawcza ,Gdańsk, s.425 – 434.

Łoś Jolanta, 2005


Pochówek w łodzi z początków naszej ery odkryty na Pojezierzu Krajeńskim, Studia i materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu, z. 10, s. 61-65.

Łoś Jolanta, 2007


Problemy i stan badań nad obrządkiem pogrzebowym ludności kultury wielbarskiej na Pojezierzu Krajeńskim, [w:] M.Fudziński, H. Paner (,red.), Nowe materiały i interpretacje. Stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej, Gdańsk, s.165-182.

Łoś Józef, 2005


Stan badań nad kulturą pomorską, [w:] M. Fudziński i H. Paner (red.)Aktualne problemy kultury pomorskiej, Gdańsk, s. 117 – 124.

Łoś Józef, 2005


Groby ludności kultury pomorskiej w Zakrzewskiej Osadzie i Tuszkowie, pow. sępoleński, [w:] M. Fudzińskii H. Paner (red.), XIV Sesja Pomorzoznawcza, Gdańsk , s.317 – 326.

Natuniewicz – Sekuła M., Seehusen, Ch., 2010


Baltic connections. Some remarks about studies of boat-graves from the Roman Iron Age. Finds from the Slusegärd and Weklice cemeteries, [w:] U.Lund Hansen, A. Bitner – Wróblewska (red.), Worlds apart? Contacts across the Baltic Sea in the Iron Age, København-Warszawa, s. 287 – 313.

Szałkowska – Łoś J., 2012


Wybrane pochówki rejestrowane na cmentarzysku w Zakrzewskiej Osadzie, gm. Więcbork – przyczynek do poznania kontaktów ponadregionalnych kultury wielbarskiej, [w:] Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej. Przemiany kulturowe w okresie wpływów rzymskich na Pomorzu / w druku/.


Design by Bujnowski