Historia badań


Stanowisko nr 1 w miejscowości Zakrzewska Osada odkryto przypadkowo w marcu 1999 roku podczas wybierania piasku. Miejscowi rolnicy Mirosław Oleksiński oraz Jędrzej i Krzysztof Kucharscy natrafili na gliniany dzbanek, fragmenty przepalonych kości ludzkich oraz fragmenty naczyń. Za sprawą właściwej postawy zarówno Pani Urszuli Minster Dyrektor Szkoły jak i Pana Andrzeja Maracha Burmistrza Gminy i Miasta Więcbork przez sześć sezonów ( lata 1999 – 2003 oraz 2006 rok) prowadzono na stanowisku ratownicze badania wykopaliskowe. Ekspedycjami kierowali Jolanta Szałkowska – Łoś i Józef Łoś - pracownicy Działu Archeologii Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Badania finansował Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Toruniu oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wsparcia finansowego i logistycznego udzielił także Urząd Miasta i Gminy w Więcborku oraz Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. W trakcie badań natrafiano na obiekty pochodzące z różnych okresów pradziejów, a mianowicie z okresu neolitu (kultura pucharów lejkowatych), z okresu halsztackiego i starszego okresu przedrzymskiego (kultura pomorska), a przede wszystkim z okresu rzymskiego (kultura wielbarska). Z kwerendy archiwalnej wynika, że w miejscowościach: Zakrzewek i Zakrzewska Osada dokonywano już wcześniej odkryć archeologicznych. Między innymi R. Schindler w swojej monografii o ceramice naczyniowej zamieścił informację o odkryciu tu naczynia z ornamentem szachownicowym. Natomiast w literaturze archeologicznej funkcjonuje informacja o odkryciu w Zakrzewku popielnicy twarzowej z bogato rozbudowanym ornamentem. Zakrzewka Są to znaleziska bez lokalizacji, znane jedynie ze wzmianek w literaturze. Stan pełnej bazy archiwalnej i materiału zarejestrowanego na powierzchni został opracowany podczas badań AZP w roku 2004 (arkusz AZP 32-32).

Design by Bujnowski