Opracowanie wyników badań


Opracowanie ma formę trzyczęściową, składa się z części źródłowej (katalog), analitycznej i ilustracyjnej prezentujących materiały z badań na cmentarzyskach w Zakrzewskiej Osadzie, z wyróżnionych dwóch okresów chronologicznych. Katalog i tabele pełnią funkcję bazy informacyjnej dla potrzeb analiz materiałów źródłowych według przyjętych, określonych formuł taksonomicznych. Część analityczna została rozdzielona. Osobno, w nieco skróconej formie, zaprezentowano zagadnienia związane z cmentarzyskiem z przełomu okresu halsztackiego i starszego okresu przedrzymskiego (kultura pomorska). Natomiast część analityczna dla okresu wpływów rzymskich (kultura wielbarska) została bardziej rozbudowana, z racji zdecydowanej przewagi grobów, ich różnorodności oraz ilości materiałów źródłowych z tego okresu. Wokół projektu Zakrzewska Osada udało się zgromadzić liczny zespół naukowców różnych specjalności. Dzięki czemu dla cmentarzysk uzyskano znaczący zasób informacji ze specjalistycznych analiz: archeozoologicznej, radiowęglowej, badania składu chemicznego brązów, technologii wykonania wybranych ozdób brązowych oraz analizy próbek organicznych, w tym tekstyliów. Badaniom specjalistycznym oraz opracowaniu standardowo zostały poddane także ludzkie szczątki osteologiczne, zarówno ciałopalne jak i szkieletowe. Podobnie jak w katalogu ich opis zaprezentowano w sposób ciągły, według numeracji grobów, zachowując starszeństwo chronologiczne. Natomiast wyniki analizy antropologicznej przedstawiono porównawczo. Zabieg ten poczyniono w celu zbadania różnic bądź podobieństw, które mogłyby wykazać zależności genealogiczne, zmiany zasobów środowiska czy innych zjawisk w czasie użytkowania nekropolii przez te dwie kultury.


Spis treściDesign by Bujnowski