Wyniki badań - cmentarzysko kultury pomorskiej


Cmentarzysko kultury pomorskiej (VI - III w. p.n.e.)j zarejestrowano w południowej strefie badanego terenu. Zlokalizowano 8 pochówków związanych z cmentarzyskiem ludności kultury pomorskiej. Każdy z odkrywanych obiektów był na swój sposób interesujący, rozszerzając bazę źródłową lub wnosząc nowe elementy do poznania obrzędów żałobnych. Dwa z nich były grobowcami rodzinnymi, zbudowanymi w formie skrzyń kamiennych (grób 1 i 2). Konstrukcje kamienne rejestrowano tuż pod humusem, a pierwsze otoczaki z obwarowania odkrywano już nawet w warstwie humusowej. Na niższych poziomach pojawiał się płaszcz obwarowania kamiennego, pod którym rysowały się ściany komory grobowej, przykrytej płytą nagrobną. W komorach znajdowały się urny (naczynia ceramiczne zawierające przepalone szczątki kostne) oraz małe naczynia – przystawki. W przypadku grobu 2 wystąpiły trzy popielnice twarzowe, co pozwoliło zaobserwować, że każda z nich częścią twarzową zwrócona była w innym kierunku. Dwie urny elementy twarzy miały wymodelowane na szyjach, jedna na brzuścu. Największa, najokazalsza, najlepiej zachowana popielnica, nie zawierała szczątków kostnych. Pośród kamieni tworzących obwarowanie odkryto skupiska ceramiki, z których wyklejono naczynia - być może pozostałości po stypie?. Poza grobami skrzynkowymi odkryto także pochówki popielnicowe i jamowe. Spośród nich wyróżniał się grób 3, gdzie zarejestrowano dużą popielnicę, zawierającą kości osoby dorosłej i dzbanek – popielnicę, w której złożono kości dziecka. Natomiast w dwóch grobach jamowych wraz z szczątkami ludzkimi złożono spalone szczątki konia. Różnorodne formy grobów i pozyskany z nich materiał archeologiczny wskazują na dużą rozpiętość chronologiczną odkrytych grobów datowanych w ramach okresu halsztackiego D i starszego okresu przedrzymskiego (VI – III w. p. n. e.). W odniesieniu do historii powszechnej okres powstania tego cmentarzyska możemy odnosić to czasów, kiedy na południu Europy rozwijała się cywilizacja grecka tworząc podstawy demokracji ateńskiej, a jego kres przypada na czasy, kiedy Aleksander Macedoński wyrusza na podbój świata..

image01

Odsłanianie konstrukcji kamiennych grobu

Prev Next
x close
image02

Obwarowanie kamienne grobu skrzynkowego

Prev Next
x close
image03

Grób 2 - wnętrze

Prev Next
x close
image04

Popielnica twarzowa ze zdobieniem na brzuścu.

Prev Next
x close
Design by Bujnowski